Příspěvky

Členské příspěvky se posílají na účet: 115 – 7310380207/0100 a to vždy na celý kalendářní rok. Do zprávy pro příjemce je třeba vždy uvést celé jméno, za koho je příspěvek hrazen. 

Výše příspěvků (od 1.1.2022)

Hráči do 11 let (včetně) Hráč, který daný rok dosáhne 12 let Hráč, který daný rok dosáhne 19 let Člen, VV, trenér 
1500,- Kč 1800,- Kč 2000,- Kč 500,- Kč

Příspěvky lze také hradit hotově a to v úřední hodiny sekretariátu po předchozí emailové domluvě.

Sociální program. Filozofií  RC Přelouč je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RC Přelouč (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti  v  konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor  může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  hráčem rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a  nezveřejňuje se.

Slevy v případě neúčasti. V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v  zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o  tom, že bude za příslušnou část roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši  stanovené pro členy.

Mimořádné okolnosti. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádných případech.

Hostování.  V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Ostaršení. V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členských příspěvků, které je povinen platit.