Příspěvky

Členské příspěvky se posílají na účet: 115 – 7310380207/0100 a to vždy na celý kalendářní rok. Do zprávy pro příjemce je třeba vždy uvést celé jméno, za koho je příspěvek hrazen. 

Výše příspěvků

Děti a mládež (do 15 let) Ostatní hráči Člen, VV, trenér 
1300,- Kč 1500,- Kč 500,- Kč

Nový člen platí roční příspěvek za celé pololetí, ve kterém se přihlásí. Příspěvky lze také hradit hotově a to v úřední hodiny sekretariátu po předchozí emailové domluvě.

Sociální program. Filozofií  RC Přelouč je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RC Přelouč (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti  v  konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor  může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  hráčem rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a  nezveřejňuje se.

Slevy v případě neúčasti. V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v  zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o  tom, že bude za příslušnou část roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši  stanovené pro členy.

Mimořádné okolnosti. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádných případech.

Hostování.  V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Ostaršení. V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členských příspěvků, které je povinen platit.